صدای بی صدایی در هنر و عکاسی
  با نگاه به کارهای Zewar Fadhil، احساسات فراوان وهمبستگی کامل بین هنر و عکاسی را به خوبی در می یابیم. ...
1  2  »  »»