جنگلی میان ما
و اما برای انتخاب عکس برتر , باید بگویم کار دشواری است. زیرا هر یک از عکسها از جنبه ای ...
زندگی در مربع
استفاده از کلید برق در قالب فرم نمادین بجای سر انسان، برای هویت بخشیدن به سایه روی دیوار و نشان ...
نقد عکس آقای میثم صدقی
عکسی با رویکرد ذهنی و از نوع چیدمان هدف‌مند. رویکردی که در جامعه‌ی امروز عکاسی‌مان، هنوز مورد کنکاش و بررسی ...
««  «  3  4  5  6  7  »  »»