مردشماره94د782/24ایران
3% امتیاز

۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰

بازدید : 18 نظرات : 1

مردشماره94د782/24ایران

کاربر مهمان
جوادشیدا
جوادشیدا
در دنیای دیجیتال

اعداد نام ما شده اند

با کدملی ما را می شناسند

کسی می خواهد ما راپیدا کند

باید کد رهگیری را حفظ باشد

اگرخواستی نامه بفرستی

کدپستی ده رقمی

روی قبض تلفن حک شده

در دنیای دیجیتال

اگر تصادف کردی

تورا جریمه خواهند کرد

چون پلاک شخصیت را

برسینه ات نصب کرده اند

دردنیایی دیجیتال

آدمها نمی میرند

چون اعداد بی نهایت هستند...