چاه آب
67% امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۶

بازدید : 10 نظرات : 3

دسته بندی : انسان مستند مفهومی

چاه آب

کاربر مهمان
سجاد سلیمانی
سجاد سلیمانی
بسیار زیبا مرسییییی
اسما رشیدی
اسما رشیدی
دراین قاب عکس باید گفت دوقاب دیده میشود قاب اول ک دقیق رو به دوربین است وانگار سوژه ی اصلی همان چاه آبی است ک یک ماشین زیر ان مانده تاپر شود..تاچشم کارمیکند طبیعت بیرون فقط کوه و بیابان دیده میشودوعاری ازهرگونه علف و گیاهی و خالی ازسکنه میباشد وآسمانی صاف باتکه های سفیدابر—داخل قاب دیگر پیرمردی تنها چشمهایش ب شکل عمیقی درفکر فرورفته که به دیوار کاه گلی تکیه داده است.نمیتوان چشمانش رابخوانم یا ذهنش را ک در ان چه میگذرد نمیدانم شاید نگهبان همین چاه است و مناظر پرشدن آن است تابرود و ماشین دیگری بیاید و دوباره مخزنش راپرکندو او هم برود.این ب ذهنم میرسد ک پیرمرد تنها با این اب و چاه خو گرفته است و تنهاامیدش این است ک کسی بیاید ومقداری آب ببرد و او هم بدون هیچ سخنی نگاه کند تابروند..امامن تنهایی و خشکسالی را درون این پیرمرد هم میبینم ک زمانی شاداب و سرحال بوده وباعیالش در مکانی خرم و زیبا زندگی میکرده حال ک ب پیری رسیده و کسی اطرافش نیست همین بیابان خشک و بی سکنه را برگزیده ک مثل روح خودش است چون از زندگیش همین مانده تنهایی؛خشکسالی درونش و پیری ک شباهت زیادی ب خشکسالی دارد من اینها را از نگاه اوخواندم..عکسی بسیارزیبا و پراز معنا و مفههوم.احسنت بر هنرمتد این اثر .پایدارباشد
فاطمه خلیلیان
فاطمه خلیلیان
مفهوم عاللیه