خشکی
68% امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳:۱۱

بازدید : 24 نظرات : 4

دسته بندی : انسان مردم مستند

خشکی

کاربر مهمان
احمد فیاض
احمد فیاض
به به! دروود
حمید عزیزی خانقاهی
حمید عزیزی خانقاهی
سه عنصر پنجره، درخت و زن که مثلث دیدگانی را تشکیل داده است. در پس پنجره وجود گل های منقوش نشان زندگی را به منصه ظهور گذاشته است. در کنار این پنجره ،درخت خمیده و خشکیده که همانند پیرزن فرتوت بودن را تداعی می کند. خم بودن درخت و فرم چادر رقص گون زن به این ثبت جان تازه ای داده است. حذف رنگ که هوشیارانه انتخاب گردیده در همزادپنداری بیننده با اثر بسیار موثر بوده است. ثبتی موفق و تاثیرگذار.لذت بردم
اسما رشیدی
اسما رشیدی
همیشه عناصر هستند ک مفهوم را می سازندبستگی دارد این عناصر چ باشندوچطور به موضوع ربط داده شوند..وکجاچیده شوند تا عکسی در خور مفهوم به بیننده عکس القا کنند..خانه ی کاه گلی ک یک پنجره درخود جای داده و روبرویش زنی چادرپوش ب طرف لوله اب و درختچه خم و خشکیده و تکه ای از اسمان درون قاب سیاه و سفید جاشده اند و هرکدام دارند کار خود راانجام میدهند..اگرتمامی عناصرموجود در عکس را هم در نظر نگیریم همین درخت خشکیده خود ب تنهایی مفهوم را میرساند ک خشکسالی چقدر درآن بیداد میکنداما چه بهتر ک تمامی عناصر دست ب دست هم دهندتا این خشکسالی رانمایان کنند این عناصر از کار انسان ودست بردنش در طبیعت حرف می زند..ک انسان میتواند تمامی تلاش خود را بکار گیرد تااین خشکسالی ثبت جهانی شودهمانطور ک تقریبا داریم به این موضوع می رسیم.اگر چه دیر شده است اما باز میتوان جلوی این خشکالی را باعناصر عقلانی و انسانی گرفت..ثبتی بسیار زیبا از هنرمند عزیزمان..مویید و محفوظ باشد
محدثه عبداللهی
محدثه عبداللهی
خممیدگی و خمودی به خاطر نیازمندی به آب !!