جشنوارة عکس گیا و زیای خلیج‌فارس که مدتی است خبر آن از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی شده، بخشی از مطالعات خلیج‌فارس در معنای یکی از موضوع‌های اصلی پژوهش در بنیاد ایران‌شناسی بوده و هست. در همین راستا تاکنون شش کتاب، یک بانک اطلاعاتی با ۲۰۰۰۰ رکورد و نمایشگاهی از نقشه‌های تاریخی افزون بر یک همایش بین‌المللی دربارة خلیج‌فارس توسط بنیاد ایران‌شناسی به جامعة علمی کشور ارایه شده است. چنین رویکردی به خلیج‌فارس به دغدغه و علاقة استاد فقید دکتر حسن حبیبی مربوط بود که با نگاهی ویژه و شیوه‌ای تازه بنیان روشی نوین در این دست مطالعات را برای نخستین بار در کشور، در بنیاد ایران‌شناسی بنا گذاشت و کتاب وصف خلیج‌فارس در نقشه‌های تاریخی، مهم‌ترین دستاورد آن به شمار می‌رود. جشنوارة عکس گیا (گیاهان) و زیا (جانوران) خلیج‌فارس نیز که نام و اندیشة شکل‌گیری‌اش را به استاد مدیون است، به ارایة جنبة زیست محیطی آن آبراهة پراهمیت می‌پردازد که در کنار سایر وجوهِ پرداخته شدة خلیج‌فارس در حوزة تولیدات علمی، تاکنون کمتر مورد پردازش و توجه قرار گرفته است؛ تا آنجا که می‌تواند عنوان اولین جشنوارة عکس محیط زیست ایران را به خود اختصاص دهد. استقبلال هنرمندان فرهیخته با ارسال آثار متنوع و پرشمار در سومین جشنواره عکس ایران‌شناسی محل سپاس و مایة خشنودی است؛ و علی رغم وصول حدود ۱۲۰۰ عکس تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ به دبیرخانه جشنواره، از روی تأسف اکنون بنیاد ایران‌شناسی در سوگ بنیان‌گذار خویش به سر می‌برد و شرایط برگزاری نمایشگاه آثار مهیا نیست. بنا به اقتضا و با توجه به تمهیدات به عمل آمده، به اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان می‌رساند که تقویم برگزاری نمایشگاه و مهلت ارسال آثار به شرح و ترتیب زیر تغییر یافته است: آخرین مهلت دریافت آثار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ زمان برگزاری نمایشگاه: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ اسامی شرکت کنندگان در جشنواره تا پایان ساعت اداری ۳۰ بهمن ماه عبارتند از: آذریان افشین، آقائی محمدرضا(امید)، اجتماعی پدرام، احسانی اردکانی حامد، احمدی سعدی، اسدی علی، اسدی فرید، اسکرووالا علی اکبر، باباگلی محمدرضا، بازماندگان قشمی احمد، بردبار پیمان، بلال پور محمد هادی، بلوچی پرنیان، بلوچی روح اله، بهرام نژاد محسن، ترازوئی حسن، ثانی فرید، جبلی سیدعلی، جدیدی پرستو، جهانبخشان آریادخت، حائری اردکانی حسین، حبیبی محمدمهدی، حسن زاده علی، حسینی زهرایی سیدجلیل، حصاری سیروس، حیدرپور حسین، رئیسی طیبه(سوسن)، رحمن ستایش سعیده، رضوی منصوره، رفعت میلاد، زائری سعیده، سامان فر عرفان، سعیدی نژاد فرهاد، سلامتی هرمزی شکوفه، شاه حمزه علیرضا، شاهرخ کمال الدین، طاهری حسین خانی محمد صادق، طلوع عزتی مرتضی، عطرسائی پرستو، عقیقی مهدی، فرخی نژاد فرید، قیومی امیر، کرمی سیروس، کریمی آرش، کوکبی مریم، گائینی محمد، محسنی مجتبی، محمد جوادی حسین، مددی حیدری امیرحسین، مرزی زاده داود، مطلق حق نگهدار عباس، منصوری مجید، موحد ابطحی سید محمد تقی، مهردوست محبوبه، نادری جلودار سمیه، نورانی مسعود، نیکو بذل راد انسیه، هادی پور مهدی، هاشمی سید باقر، یونسی خمسی علیرضا، شکرچی زاده، مرجان، غلامیان، وهاب، بارگاهی حمید رضا، ریحانی تبریزی بیتا، پرهیزعلی کنگانی، محمد رحمانی، علیرضا نژاد زاده هنگامی، عبدالله، بشارتی اصغر، وحدانی منصور، قاسمی نژاد محمدرضا، غفاری حسن شجاعی پارسا، پرویز میر طباطبائی، سیدحمید رضا، شیخ ویسی مسعود