عضو هیأت مؤسس و انجمن عکاسان ایران عشق و علاقه را از رمزهای موفقیت عکاسان دانست و گفت: برای کسب موفقیتهای بیشتر عکاسان ایرانی باید زمینه ایجاد بستر مناسب ارایه آثار عکاسان توسط دولت فراهم شده و با حمایت از این قشر شاهد خروجی مطلوبی در این رشته هنری بود.

عباسی حفظ مستندات و سوابق از طریق عکسبرداری را از اهم وظایف عکاسان بیان کرد وافزود: عکاسان باید ازسمت گیری شخصی و دخالت در مسایل سیاسی در شغل خود بجدت پرهیز کنند.

 وی اظهار کرد: چنانچه عکسهای تهیه شده توسط عکاسان مطبوعات و رسانه های ایران مداخله گر یا تحریف شده باشد می تواند سبب ایجاد آسیب جدی شود.

عضو هیأت مؤسس و انجمن عکاسان تصریح کرد: انجمن صنفی عکاسان مطبوعات کشورعلاوه بر برگزاری دوره های مختلف آموزش عکاسی، حرکتهای مثبتی را در زمینه برگزاری کارگاههای مسابقات ماهرانه عکس و سایر اقدامات رفاهی آغاز کرده است.

عباسی با بیان اینکه عکاسی مستند عکسی است که از دخالت عکاس دررویداد مقابل دوربین باید در چنان حدی باشد که انگار عکاسی در پشت دوربین نبوده، عکاسی اجتماعی را نمونه بارزی ازعکاسی مستند برشمرد وادامه داد: وجود هر نشانه از انسان در این عکسها به معنای مستند اجتماعی است.

وی با اشاره به تدریس رشته عکاسی در برخی دانشگاههای کشورافزود: متأسفانه آینده این قشر بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه نامعلوم است به گونه ای که برخی ها در بازار کار جذب شده وعده ای در انتظاراشتغال بسر می برند و مسوولان مربوطه باید با ایجاد بستر مناسب زمینه اشتغال آنها را فراهم سازند.