انتشار کتاب هرمنوتیک عکس به مثابه متن کتاب "هرمنوتیک عکس به مثابه متن" نوشته محمد حسن پور منتشر شد. این کتاب پژوهشی در باب رابطه فلسفه، عکس، خوانش عکس در هنرمنوتیک مدرن است و بر بازخوانی کتاب اتاق روشن رولان بارت تاکید دارد. کتاب "هرمنوتیک عکس به مثابه متن" در 245 صفحه، به قیمت 12000 ریال از سوی انتشارات ترانه منتشر شده است.     picu-hermeneutics-published_530_300_c1       در قسمتی از مقدمه‌ی کتاب می‌خوانیم: «خوانشِ عکس، به­عنوان متنی دارای رمزگانِ بصریِ منحصر به­فرد، در میانِ سایرِ متون هنریِ تصویری، همواره مسئله­ی نشانه­شناسان و نیز مفسران بوده­است. تأویل­گرِ امروزینِ عکس، چونان فردی رشد یافته در بسترِ هرمنوتیکِ جدید، که با تفسیرِ مخاطب­­محور و جایگاهِ آن در بینِ آراءِ مختلفِ تفسیری، آشناییِ کامل دارد، پایه­ی تأویل خود را از عکس، حضورِ خویش در برابرِ آن دانسته، و براساسِ آن­چه که در هرمنوتیکِ فلسفی بدان، زمینه، پیش­فرض، و پیش­فهمِ تأویل­گرِ متن، خطاب­می­کنند، به­واکاوی بنیانِ بصریِ عکس می­پردازد. در این­­بین، عکس­های اختصاصی -و به­خصوص خانوادگی- نقشی ویژه در شناخت و پیش­بردِ چنین تفسیری ایفامی­کنند. چگونگیِ تأثیر این عکس‌ها، در روندِ برخورد با عکس، به­مثابه تأویل آن در نهانی­ترین وجهی­که مخاطب در برابر فهمِ عکس، بدان دچار است، دغدغه­ی نشانه­شناسان و متألهینی انگشت­شمار، در قرنِ گذشته بوده­است. رولان­بارت، در آخرین کتابِ خود، اتاق­روشن، درباره­ی تأویل خصوصیِ عکس­های اختصاصی، به­خوانشی از عکس اشاره­دارد که بسیار به­جنبه­ی ناخودآگاه و درونیِ مخاطب در برابرِ آن تأکید می‌گذارد. در این­ بین، تجزیه و تحلیلِ عنصرِ عاطفه و شهود، در کیفیتِ بافتِ متنِ تفسیری، بسیار اهمیت­می­یابد. خوانشِ عکس­های اختصاصیِ مخاطب، نیاز به­حضور و واکاویِ وجودِ او در لحظه­ی برخورد با عکس -اکنونش- خواهدداشت. پس، چنین­تأویلی از عکس، پیوندی پیچیده و سترگ با آراءِ فیلسوفانِ هرمنوتیکِ مدرن، و به­ویژه، نظریاتِ فلسفیِ مارتین­هایدگر، و هانس­گئورگ­گادامر خواهدیافت. دست­یابی به­فهمی در خوانشِ عکس، به­مثابه متنی هرمنوتیکی، در راستای نظریاتِ این دو فیلسوفِ شهیر و برپایه­ی متنِ شفافِ اتاق روشن، دغدغه­ی کتابِ پیشِ­رو است برای حصولِ بنیانِ نظریه­ای جامع‌تر درباره­ی تأویل عکس... .     ... متنِ اتاق­روشن، به 48 بند تقسیم­شده، که سَوای تعریفی کلی که بارت به­دنبالِ آن، متن­اش را به­وجودآورده، هر بند می­تواند لذّتی ناب را، منحصراً در خود، در مخاطبِ خویش، ایجاد نماید. به­بیانِ بهتر، اتاق­روشن، در عینِ درون­پیوستگیِ ذاتی در محتوا، سرشار است از قطعاتِ گزین­گویه. بخشِ دومِ کتاب پیشِ رو، براساسِ چنین کیفیتی گزین‌گویه، در 48 بندِ تقسیم شده، مبانیِ نظریاتِ مطرح در اتاق‌روشن را به‌صورت مجزا و مرتبط با بندهای مربوط، می‌شکافد و در پیِ فهمِ ساختارِ تأویل عکس‌های خصوصی، سرخوشیِ قطعه­نویسی را نیز، به­چشم­دارد.»   محمد حسن­پور کارشناس ارشد عکاسی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، استاد و مدرس عکاسی دانشکده هنر سیستان و بلوچستان است.   مراکز پخش: انتشارات ققنوس: 02166408640 موسسه گسترش فرهنگ مطالعات: 02188660834 نشر گزیده: 02166492962 مرکز پخش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران: انتشارات ترانه؛ سالن عمومی؛ راهروی 12، غرفه 13