mashhad-photo-old نخستین عکس جهان در سال 1826 میلادی توسط جوزف نیسفور نیپس به ثبت رسیده است. وی، با استفاده از مومیا (قیر طبیعی) اندود نمودن یک لوح فلزی از جنس پیوتر، آنرا به نور حساس کرد و پس از 8 ساعت نوردهی بوسیلة دوربین، منظرة مقابل  پنجرة را ثبت نمود. که اکنون در آمریکا در موزه نگهداری می شود. استاد محمد محمدزاده تیتکانلو، مرداد 1393از روی تصویر نخستین عکس جهان با همان روش نیپس موفق به باز تولید آن عکس منحصربفرد گردید. وی با استفاده از مومیا (قیری که در برخورد با نور سفت می شود) که در طبیعت خراسان موجود است یک لوحة فلزی از نقره را به نور حساس ساخت و با یک دوربین قطع بزرگ پس از 8 ساعت نور دهی از روی تصویر عکس نیپس، موفق گردید همچون سال 1826 میلادی آنرا بازتولید نماید. mashhad-photo-old1 این عکس جالب اکنون در موزه کتابخانه انجمن صنفی عکاسان مشهد نگهداری می شود.