اول سال جدید میلادى کُداک با اعلام خبر تولید مجدد اسلایدهاى معروف خود شوک خبرى بزرگى به بازار دیجیتال زده عکاسى وارد کرد، چند روز قبل نیز شرکت ایتالیایى فیلم فرانیا Film Ferrainia یک فیلم سیاه و سفید به نام P30 را با ایزوى 80 معرفى کرد و با اینکه تولید این فیلم در شرایط فعلى محدود خواهد بود اما نشان داد هیجان بزرگى به نام بازگشت آنالوگ به صحنه عکاسى در راه است.   Pancro400   امروز اما یک شرکت فرانسوى به نام BERGGER با تولید فیلم Pancro400 در دو قطع 135 و 120 این هیجان را کاملتر کرد به طورى که صداى بازگشت دوربینهاى تمام مکانیکى آنالوگ را رساتر از همیشه شنیدیم. گویى روزگارى که ایلفورد تقریبا یکه و تنها به نیاز عکاسان هنرى که هر روز بر تعدادشان افزوده مى شد را پاسخگو باشد به سر آمده است، عکاسانى که هنوز به ثبت نور روى فیلم اعتقاد داشتند! پس از سالها که این عکاسان در معرض تاخت و تاز دوربینهاى دیجیتال متهم به عدم همراهى با تکنولوژى مى شدند میتوانند ادعا کنند که آنها از چیزى عقب نمانده بودند بلکه این شرکت هاى فعال در زمینه عکاسى هستند که ناچاراند دوباره خود را با آنها هماهنگ سازند.   brf400ei6400 در هر صورت عکاسى با ترکیب هنرمندانه اى از فنون مکانیک، اپتیک و علم شیمى ظهور کرد و ثابت شد که بدون این پایه ها، دیجیتال همیشه چیزى کم خواهد داشت و نمیتواند عکاسى را بتنهایى سرپا نگهدارد. خبرهاى خوبى هستند و احتمالا اخبار بهترى نیز در راه است. میتوانید با دوربینهاى مکانیکى خود دوباره خوش و بشى داشته باشید و بزودى آنها را آماده شلیک کنید!