سالهاست که نام استان بوشهر وهنرمندان آن درآسمان ایران وعرصه بین الملل همچون ستاره ای نورانی درجشنواره های معتبر می درخشد وهرسال ستاره ای درخشانتراز قبل ،آسمان پرفروغ این استان را روشن تر ومنورتر می کند ،تا نوری باشددرمسیر هدایت دیگر علاقه مندان درجایگاه والای هنر وهنرمندی ،ودراین میان عکاسان هنرمنداستان نیز سهمی قابل توجه دراین موفقیت ها داشته ودارند. ولی آنها همیشه یک دغدغه فکری داشته وآن داشتن یک تشکل صنفی مستقل وغیروابسته،آنها به دنبال این بودندکه خودباشند،تشکلی که نامی از خودآنها باشد مشکلاتشان وحرفهایشان دریک مکان معین، زیریک سقف باهمدیگرحل وفصل نمایندواین دغدغه فکری روزبه روزبیشترمی شد . وازسوی دیگرسرعت درپیشرفت های علمی وغیره،وخلاقیت ونوآوری درتمامی عرصه های هنری مارا براین داشت تا بعدازمدتهاتلاش وپی گیری وهمفکری ازطریق دوستان برآن شدیم تا حرکتی نوکه سالهاست هنرمندان این رشته چشم انتظارآن راداشتنددراین رشته هنری دراستان بوشهر ایجادنمائیم وصنفی مستقل وپویا جهت ترویج واعتلای هنرعکاسی ،تلاش برای کارآمدی عکاسی ،تبین جایگاه هنرمندان این رشته کاری،دفاع ازحقوق مادی ومعنوی اعضاء انجمن،تلاش به جهت شناساندن نقش عکاسی درجامعه،تشکلی بانام انجمن عکاسان استان بوشهر  تشکیل نمائیم. وازاین بابت خدای راشاکریم که این توفیق را به ما عطا نمودتا اولین تشکل صنفی ،غیرسیاسی وغیرانتفاعی بانامی مستقل واهدافی معین دراستان بوشهراعلام حضوروموجودیت نمائیم،واز تمامی دوستان ،عزیزان وهمفکران که مارا دراین راه یاری نموده صمیمانه قدردانی نمائیم .وباردیگر دست یاری به سوی تمامی آنها نشان دهیم تاباهمت ،تلاش وهمفکری بتوانیم دراین راه پرپیچ وخم وصعب العبورتارسیدن به نقطه اوج ،کمک وپشتیبان همدیگر باشیم وباردیگر نام هنرمندان این خطه رادرکسوتی مستقل همچون ستاره ای درخشان منورترنمائیم. امیداست که این همدلی رادرخودبیش ازگذشته تقویت نموده وبه دوراز منیّت ها ومنافع شخصی آسمان پرفروغ استان بوشهرراروشن تر نمائیم. ودراین سطریادی کنیم ازمسئولین ومکانهای که دراین سالها درعرصه هنرهای تصویری وظیفه آموزش وهدایت جوانان به عهده داشته واکثر هنرمندان نیزخودرا مدیون آنها می دانندکه جای تشکروقدردانی ازهمه آنهاازبدو تاسیس تابه امروزو از صدر تاذیل منجمله استادگران قدرجناب آقای سیدحسین صافی که انصافا حق بزرگی به همه هنرمندان این استان که در عرصه هنرعکاسی وسینما بودند،دارند. به نیکی یاد نموده وازخداوندمنان برا ی ایشان آرزوی سلامتی وتوفیق درکارهایشان مسئلت داریم. ودرذیل، اساسنامه انجمن عکاسان استان بوشهر درمعرض دید تمامی عزیزان قرارداده تا بررسی نموده و درمورخ 20/12/1391که متعاقبامحل وساعت آن اعلام تا بحث وتبادل نظرشده ودرپایان جلسه بحث انتخابات انجمن واعلام اسامی کاندیدها جهت کاندیداتوری هیئت مدیره اعلام نموده تاانتخابات برگزار و حائزین شرایط کسب رای نموده وبتواننداین کشتی را به سلامتی سکانداری نمایند وباارائه برنامه های دقیق ومدون وبه روزتمامی اعضاء رابه لطف خدابه سرمقصدمقصودبرسانند. ختم کلام ما تفالی به حافظ بود که این بیت آمد. اگر به باده مشکین دلم کشدشاید                  که بوی خیر ززهدوریانمی آید جهانیان همه گرمنع من کنندازعشق             من آن کنم که خداوندگارفرماید
خدایار ونگهدارتان باد انجمن عکاسان استان بوشهر