تعلیق میان همیشه

تعلیق میان همیشه
این تصویر را انتخاب کردم به خاطر فضا سازی محکم و قوی و همچنین ارتباط با ایجاد یک پارادوکس که وضعیت انسان امروز را تداعی می کند. گویای انسانیست که میان هست و نیست و یا میان آینده و گذشته معلق است.
کاربر مهمان