تندیسهای صبح  یادآور شبهایی است که تخت تبدیل به کشتی میشود و در میان اقیانوسی از "ملافه ها" جایی که انسان با خود درگیر است به راه می افتد.
او هر شب برای فرار از مرگ به آغوش همین "ملافه ها" این محل گرم و آشنا میخزد.
تخت، اتاق، رنگها، محیطی را تشکیل میدهند ،که پس از بیدار شدن انسان به دنبال حس خو گرفتن با آن است. حس درک فضا و رویای شبانه در میان ملافه ها. در هر کدام از این عکسهای Flore maia  چیز خاصی نشان داده میشود. در واقع تصوری از اتاق در شب و خیال شبانگاهی.