اگر اهل گشت و گذار باشید حتماً برای تان پیش آماده که در صحرا چادر بزنید و شب هنگام آتشی روشن کنید و با دوستان و خانواده به آن خیره شوید و از یمین و یسار تعریف کنید.

picu-bef770e9-f527-4f01-a372-2d5256772ba3

 


آتشِ کنارِ دریا، اما لذتی دو چندان دارد. از یک سو صدای دریا و موج ها و از دیگر سو، صدای سوختن چوب در آتش و شعله سرخ آن. تا حالا توجه کرده اید که وقتی به آتش خیره می شوید چه اشکال عجیبی در آن می بینید؟ اگر نه، حتماً یک بار امتحان کنید. ولی شاید کسی به این فکر نکرده باشد که با خیره شدن به آب، چیز خاصی در آن ببیند؛ آب که شکلی ندارد.

اما یک عکاس خوش ذوق پا را از این مفاهیمِ به ظاهر بدیهی، فراتر نهاده و با خلق روشی، آن رویِ دیگرِ آب را به نمایش گذاشته. او در تکنیک ابداعی خود، شارِشِ آب را به طور مستقیم ضبط می کند تا بتواند تصاویری بدیع خلق نماید. در ادامه مطلب می توانید چند نمونه از شاهکارهای این عکاس، که همگی تصاویری از «آب» هستند، را ببینید.

 

picu-60b7a04a-fb8f-4840-9045-b7ea1ce42a63

 

picu-e8f0c58d-6864-47a0-b6aa-87288eb9441c

 

picu-dfad6cd8-6818-4eae-a81a-2ff9580aa382