درمیان سادگی

درمیان سادگی
از میان آثار رسیده این تصویر جزو معدود عکسهاییست که سادگی در مفهوم و سادگی در بیان و فرم را توامان داشت
واما سادگی موضوع عکاس را به ساده انگاری نیانداخته است
کاربر مهمان