شماره دی‌ماه ماهنامه الکترونیکی دیده به مجموعه زمین بازی اثر احسان براتی
می‌پردازد. متن این شماره گفتگوییست که محمدرضا میرزایی و کیانا فرهودی با براتی درباره عکس‌هایش ترتیب داده‌اند که آن را رامین صدیقی برای نسخه انگلیسی دیده ترجمه کرده است.
براتی در مقدمه مجموعه زمین بازی می‌نویسد: «آیا می‌توان کودکی را محدود کرد؟ شاید تمام تلاش‌هایی که برای تربیتش می‌کنند بیهوده باشد. کودک می‌خواهد آزاد باشد و از چیزی نترسد. آیا می‌توان با کشیدن دیوارهای بلند او را از واقعیت دور نگه داشت؟ او سرانجام روزی از پس این دیوارها پر خواهد کشید.»