دوربین ۵دی بسیار سالم و تمیز با یک عدد لنز ۲۸_۱۳۵ فروخته میشود فقط همراه با لنز محسن صیادی :۰۹۱۲۳۳۳۴۰۷۶