رویکرد برگزارکننده و داوران نخستین دوره جشنواره عکس کار، تعاون، اشتغال مستند است. به گزارش پایگاه عکس" پیک یو " محسن زین العابدینی دبیر نخستین جشنواره ملی عکس کار، تعاون ، اشتغال رویکرد نخستین دوره این جشنواره را با توجه به موضوع و محورهای جشنواره که در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی عکاسان را جهت شرکت به این جشنواره فرا خوانده است را مستند معرفی کرد.     وی تصریح کرد با توجه به اهداف جشنواره و نشان دادن توانایی های کارآفرینان و سایر محورهای پیشنهادی دبیرخانه این جشنواره در انتظار عکس هایی است که مرتبط با موضوع ارائه شوند. زین العابدینی در ادامه عنوان کرد، هرگونه دستکاری در عکس که موجب مخدوش شدن اصل عکس شود و در این میان جنبه استنادی عکس نیز از بین رود را غیرقابل پذیرش قلمداد نمود. لازم به ذکر است نخستین جشنواره ملی عکس کار، تعاون ، اشتغال به همت روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است و افشین شاهرودی، محمود مروتی، پیمان هوشمندزاده، حسن غفاری و کریم متقی داوران این جشنواره هستند که در آذرماه سال جاری به انتخاب آثار برگزیده خواهند پرداخت.