شلوغی با دلیل

شلوغی با دلیل
عجب عکس خاصیست بخصو اون دور دستها نگاهی عکاسانه و دقیق در کنار نمایشی از یک ماجرا که ذهن را درگیر میکند.
کاربر مهمان