کاربران دوربین D800 گزارشهای مبنی بر عدم کارایی «حالت مستقیم» Eye-Fi داشتند و کمپانی Eye-Fi نیز این گزارشات را تصدیق کرده است. چیزی در ارتباط با شکاف کارتهای D800,SD وجود دارد که کارتهای Eye-Fi را دچار عدم کارایی می کند، حداقل در اندازه تمام حجم.   کمپانی Eye-Fi اذعان داشته است که : ما اخیراً موردی را در شکاف کارت SD دوربین D800 کشف کرده ایم که به هنگام اتصال کارتهای Eye-Fi از فرستادن سیگنال ها جلوگیری می کند و در کل کارتهای ما را از کار می اندازد.