استفاده خطوط هدایت کننده در عکاسی منظره یکی از ساده ترین و موثرترین روشها برای جلب توجه توجه بیننده است picu.ir_01   picu.ir_02   picu.ir_03     picu.ir_04 picu.ir_05   بعضاً بهترین عکسهایش به این شیوه گرفته میشوند . آنها شما را به داخل عکس فرو میبرند و باعث میشوند که به آنجایی که خطوط هدایت میکنند ، نگاه کنید .   picu.ir_06   picu.ir_07   picu.ir_08   بعضاً بهترین عکسهایش به این شیوه گرفته میشوند . آنها شما را به داخل عکس فرو میبرند و باعث میشوند که به آنجایی که خطوط هدایت میکنند ، نگاه کنید . picu.ir_09   خطوط هدایت کننده همیشه به صورت دشته ای از خطوط موازی تعریف نمیشوند . بعضی اوقات شما بایستی بالبداهه کار کنید و از آنچه که در دسترس است استفاده کنید - مانند سکان این قایق که به تاج محل هدایت میشود . گوشه ها در نوک پیکان مانند قایق به هم میرسند - که تقریباً برای بیننده یک هدایت نیمه خودآگاه به سمت هدف اصلی تصویر ایجاد میکند .   picu.ir_10   picu.ir_11   picu.ir_12     خطوط هدایت کننده همیشه واضح نیستند ، مخصوصاً در طبیعت ( و گاهی اوقات در دنیای مدرن ) . خطوط میتوانند بسیار لطیف باشند . میتوان این خطوط را با جستجوی الگوهای شکل گرفته توسط عناصری که با نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند ، یافت - مانند صخره ها ، رودخانه ها ، اسکله و یا هر چیزی که با نظمی خاص در کنار هم قرار گرفته اند .   picu.ir_13     هنگامی که از نورگیری طولانی استفاده میکنید ، معمولاً حرکت خطوط هدایت کننده را فراهم میکند ، که بیشتر بوسیله انرژی حرکت تولید شده بوسیله اشیای متحرک محو شده ( blur ) برجسته میشوند .   picu.ir_14   picu.ir_15   picu.ir_16   picu.ir_17     خطوط هدایت کننده همیشه نباید از مرکز تصویر شروع شوند و میتوانند همیشه با قاعده سوم استفاده شوند . این الگوها بیشتر از آنچه که فکر میکنید معمول هستند .. فقط کافی است چگونگی پی بردن به وجودشان در اطرافتان را کشف کنید .   picu.ir_18   picu.ir_19 بعضی اوقات ، تا هنگامی که عکس نگرفته اید به وجود خطوط هدایت کننده پی نمیبرید ، مانند عکسهای فوق . حرکت قایق و وجود ابرها عناصری هستند که مورد توجه نبودند ، اما چون عکسها با نوررگیری طولانی گرفته شده اند در تصویر به صورت خطوط هدایت کننده دیده ممیشوند .