نادر رضائیان- نفر اول

ساسان جوادنیا- نفر دوم

شکوفه بیاتی- نفر سوم

———————————————————————————

خانم فاطمه ابولفارسی-منتخب مجموعه عکس

——————————————————————————–

منتخب مجموعه عکس-آقای عبدالله حیدری