ما انسانها

ما انسانها
ما انسانها هر روز در حال زندگی هستیم همچون ماشینی در تایم های مختلف کارهای مختلف انجام میدهیم بدون توجه دیگری از کنار هم رد می شویم به هم تنه میزنیم حتی به ندرت با هم سخن می گوییم انسانها هر روز از یک محیط خصوصی به محیطهای عمومی میروند و این تنها جایی است ما دیگری را می بینیم ما میبینیم چون عکاس هستیم
کاربر مهمان