هنوز دوران نقاهت پس از خشکسالی سال 2009 در شمال غربی کنیا به اتمام نرسیده که اینک دوباره بخشهایی از منطقه تورکانا که عمدتا چوپان هستند درگیر خشکسالی شده. عواقب ناشی ازین خشکسالی باعث شده مراتع خشک شده و دامها تلف شوند و در نتیجه مردم به سمت دزدی دام و تجاوز به مال یکدیگر رو آورند.
همچون همیشه قربانیان این قحطی و خشکسالیها کودکان و مردمان سالخورده هستند.
سازمان ملل و برنامه جهانی غذا تدابیری برای حل این مشکل اندیشیدست. عکسها از فرانسیسکو زیزولا