من انسان امروز همچون طرد شده از مادر خویشم . از ریشه هایم میترسم و گویی فراموش شده ام . شاید نگاه من شبیه یک نغمه و آهنگ باشد و یا شبیه یک شوخی تکامل یافته. عکسها از : ژانگ کی پیور