در این مجموعه عکسهایی از پروژه "عکاس و بالرین ها در سنت پترزبورگ مدرن ،دیده میشود. این پروژه در این فضا با همکاری دو طیف از هنر با هم آمیخته شده است.