هنرمند و کمدین سویسی Ursus Wehrli ، کتاب جدید خود را با عنوان The Art of Clean Up ( هنر مرتب سازی ) ، به تازگی منتشر کرده است . در این کتاب “ورلی” سعی می کند با دوباره چیدمان عناصر نامرتب در ستون هایی ، آنها را مرتب نماید . مرتب سازی عناصر طبق سایز ، رنگ ، شکل و نوع صورت می گیرد . هدف هنرمند در این چیدمان ایجاد حس بصری خوشایند برای مخاطبان است . در ادامه چند نمونه از تصاویر کتاب “هنر مرتب سازی” را خواهیم دید :  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منبع : پیکسلر