چین در سالهای اخیر متعد به تولید انرژیهای سبز شده است و همین امر باعث شده به سمت انرژی های بادی روی آورد. این کشور پس از امریکا بیشترین نیروگاه بادی را داشته که به زودی به اولین قدرت بادی جهان تبدیل خواهد شد . مزارع بزرگ بادی در چین در استانهای گانسو و نزدیک مغولستان به سرعت در حال رشد می باشند. این میزان برق تولیدی در حال حاضر جوابگوی خخدمت رسانی به 55 میلیون خانوار چینی را دارد. این توربینها حدودا 65 متر طول دارند و هر تیغه آنها 34 متر است.
هر توربین حدودا 1.5 مگاوات برق تولید میکند این درحالیست که یک نیروگاه هسته ای به طور متوسط 1000 کگاوات تولید دارد یعنی در بد ترین شرایط با نصب 1500 توربین میتوان کارایی بیش از یک نیروگاه هسته ای ایجاد کرد.
در دشتهای سرزمین قوم مغول این ابزارها بسیار عجیب می باشند و آنها در اضای دریافت اجاره زمینهایشان را در اختیار شرکتهای نصب توربین می گذارند . عکسها از :Kadir van Lohuizen