مهدى رضوى با عکس با عکس جنگ نه - NO WAR و سىد على سىدى با عکس نىاىش - blessing موفق به کسب مدال طلاى هفتادمىن دورهء جشنوارهء بین المللی عکس آساهى شىمبون ژاپن شدند .

در اىن دوره از مىان حدود 9000 عکس رسىده به جشنواره از 39 کشور ، تعداد 130 عکس براى نماىش در نماىشگاهى که به صورت دوره اى در ده شهر بزرگ کشور ژاپن برگزار مى شود ، پذىرفته شد .

لازم به ذکر است در اىن جشنوارهء از هر عکاس تنها ىک عکس به عنوان عکس منتخب پذىرفته مى شود و به تمامى عکاسان راه ىافته به بخش نهاىى مدال طلاى جشنواره اهداء مى شود . عکسهای جشنواره 

هم اکنون در سایت www.photo-asahi.com  قابل مشاهده است.

 

کلوپ عکس ایران این موفقیت را ب هنرمندان عزیز کشورمان تبریک می گوید.