امین پاسی شیرازی عکاس چهارمحال وبختیاری برنده مدال طلای جشنواره عکس صربستان در موضوع مرد و کار دربخش آزاد رنگی شد. این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی, فیاپ, (شماره پاتروناژ ۰۳۴/۲۰۱۲) , PSA , انجمن عکاسی آمریکا (EID , و فوتوژورنالیسم) و انجمن عکاسی صربستان برگزار شده است. عکس :امین پاسی شیرازی، برنده مدال طلای جشنواره عکس صربستان عکس های راه یافته در آن برای دریافت القابFIAPو PSA محاسبه می شود. تعداد آثار رسیده به جشنواره ۸۱۰۶ اثر  – تعداد کارهای راه یافته : ۱۴۴۶ اثر