مدال نقره جشنواره فنلاند برای علیرضا عطاریانی align= دو عکس از «علىرضا عطارىانى»  مورد پذىرش lمسابقه عکس فنلاند قرار گرفت که ىکى از آنها موفق به کسب مقام دوم و برنده مدال نقره انجمن عکس آمریکا‌ شد.

 

alt

 

New Page 2

موفقیتی دیگر برای اعضای کلوپ عکس ایران:
اىن جشنواره امسال براى نخستىن بار توسط انجمن عکاسى کشور فنلاند و حماىت مالى وزارت محىط زىست اىن کشور و حماىت مستقىم انجمن عکاسى آمریکا و تحت نظارت فدراسىون جهانى عکاسى  برگزار شد.
گروه داورى اىن جشنواره که نماىندگانى از انجمن عکاسى آمریکا و  فدراسىون جهانى عکاسى  ‌در آن حضور داشتند،تعداد 134 عکس از مىان 25 هزار و 173 اثر درىافتى از سه هزار و 911 عکاس از 89 کشور جهان را انتخاب کردند.
از نفرات برگزىده اىن جشنواره براى حضور در مراسم گشاىش در ماه آىنده مىلادى دعوت به عمل مى‌آىد.
اىن پنجاه و نهمىن حضور بىن‌المللى «علىرضا عطارىانى» است.