مراسم پایانی دومین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب روز شنبه 18 شهریور 1391، ساعت 19 در سینما بهمن حوزه هنری

به همراه رونمایی از کتاب جشنواره