عمق میدان وضوح، بنابر تعریف فاصله ای است از جلوی دوربین تا جایی که اشیاء و سوژه ها در آن فاصله واضح دیده می شوند.بعنوان مثال هنگام عکسبرداری پرتره، عمق میدان را جهت برجسته تر شدن سوژه و محو نمودن پس زمینه، کاهش داده و برعکس هنگام عکسبرداری مناظر عمق میدان را تا حداکثر افزایش می دهند.

سه عامل زیر در کنترل عمق میدان موثر می باشند:      

 

 اندازه دیافراگم : هرچه دیافراگم بسته تر باشد عمق میدان بیشتر و هرچه دیافراگم بازتر باشد عمق میدان کمتر میگرد.

فاصله دوربین تا سوژه : با افزایش فاصله دوربین تا سوژه ، عمق میدان افزایش یافته و با کاهش فاصله عمق میدان کاهش می یابد.

فاصله کانونی لنز: با افزایش فاصله کانونی ( تله ) عمق میدان کاهش یافته و با کاهش فاصله کانونی ( واید ) عمق میدان افزایش می یابد.

 

 

picu-depthoffield_web

 

 

 

هر کدام از عوامل فوق به تنهایی بر عمق میدان تاثیر می گذارند اما تاثیر آن ها در ترکیب با یکدیگر بیشتر خواهد بود . بعنوان مثال می توانید کمترین عمق میدان را با لنزی زوم شده بر روی سوژه ای نزدیک با دیافراگم باز حاصل میگردد. بهمین ترتیب می توانید بیشترین عمق میدان را با لنزی واید و دیافراگمی بسته از سوژه ای در فاصله ای دور، بدست آورید.

 

 

عمق میدان کم :

 

picu-photo_web

 

 

عمق میدان زیاد :

 

picu-fightersneedle_web

 

عمق میدانی مناسب :

 

picu-bird_web