بنا بر گزارش دبیر جشنواره هنری قاب امن مهلت ارسال آثار تا ۵ مهر ۱۳۹۱ تمدید گردید.


 

رشوند دبیر جشنواره قاب امن در ادامه افزود با توجه به اینکه زمان ارائه و برپایی نمایشگاه آثار واصله در هفته نیروی انتظامی مصادف با ۱۲ مهر ماه می باشد امکان تمدید مجدد مهلت ارسال آثار ممکن نخواهد بود .