عکاسان ایرانی موفق به دریافت 2 مدال طلای PSA(مقام اول), 4 مدال جورجیا, نود و سه تقدیر هیئت داوران و دویست و هفتاد و پنج پذیرش در پنج جشنواره آمریکا شدند. اىن جشنواره ها که بخشی از مجموعه جشنواره های GASO Circuit است هر ساله در ایالت جورجیای جنوبی آمریکا و زىر نظر انجمن عکاسان آمرىکاPSA برگزار مى شود. این جشنواره ها در پنج بخش عکس های رنگی آزاد, عکس های رنگی با موضوع مردم, عکس های دیجیتال,  عکس های سفر و عکس های فوتوژورنالیسم  و بصورت دیجیتال برگزار شد.

جشنواره وود استاک جنوبی : پنجاه و نه عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به عنوان تنها نمایندگان ایران به جشنواره عکس بین المللی وود استاک جنوبی آمریکا راه یافت. همچنین این عکاسان موفق به دریافت بیست و هفت تقدیر هیئت داوران به شرح زیر شدند:

   1. علی سامعی (4تقدیر هیئت داوران در 4 بخش مختلف + راهیابی 12 عکس)
   2. محمد اسلامی (2تقدیر هیئت داوران در  بخش عکس رنگی + راهیابی 9 عکس)
   3. مهدی منتصری (2تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 5 عکس)
   4. سید علی حسینی فر (4تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)
   5. محمود حیطه (5 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)
   6. سعید رضوانیان (5تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
   7. امیر مافی بردبار (تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم + راهیابی 5 عکس)
   8. مهران مافی بردبار (2تقدیر هیئت داوران در  بخش عکس رنگی + راهیابی 3 عکس)
   9. وحید قاسمی زرنوشه (2تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)

نمایشگاه آثار منتخب در فوریه برپا شد.

جشنواره دیکسی جنوبی : شصت عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به عنوان تنها نمایندگان ایران به جشنواره عکس بین المللی دیکسی جنوبی آمریکا راه یافت. همچنین این عکاسان موفق به دریافت مدال طلای PSA(مقام اول) بخش سفر, + مدال جورجیای بخش فوتوژورنالیسم و دوازده تقدیر هیئت داوران به شرح زیر شدند:

1)      سعید رضوانیان (مدال طلای PSA(مقام اول) بخش سفر+ مدال جورجیای بخش فوتوژورنالیسم +   3تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 8 عکس)
2)      علی سامعی (راهیابی 10 عکس)
3)      محمد اسلامی (2تقدیر هیئت داوران در  2 بخش مختلف + راهیابی 9 عکس)
4)      مهدی منتصری (راهیابی 7 عکس)
5)      سید علی حسینی فر (راهیابی 6 عکس)
6)      محمود حیطه (2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
7)      امیر مافی بردبار (3تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 5 عکس)
8)      مهران مافی بردبار ( راهیابی 4 عکس)
9)      وحید قاسمی زرنوشه (2تقدیر هیئت داوران در  بخش رنگی + راهیابی 4 عکس)

نمایشگاه آثار منتخب در فوریه برپا شد.

جشنواره رومه جنوبی : شصت عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به عنوان تنها نمایندگان ایران به جشنواره عکس بین المللی رومه جنوبی آمریکا راه یافت. همچنین این عکاسان موفق به دریافت سه مدال جورجیا و  هفده تقدیر هیئت داوران به شرح زیر شدند:

1)      علی سامعی (تقدیر هیئت داوران در بخش رنگی با موضوع مردم + راهیابی 13 عکس)
2)      محمد اسلامی (3تقدیر هیئت داوران در  2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
3)      مهدی منتصری ( 2تقدیر هیئت داوران در 2 بخش رنگی + راهیابی 5 عکس)
4)      سید علی حسینی فر (تقدیر هیئت داوران در بخش عکس سفر + راهیابی 6 عکس)
5)      محمود حیطه (مدال جورجیای بخش رنگی + 2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
6)      سعید رضوانیان (4تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
7)      امیر مافی بردبار (مدال جورجیا در بخش فوتوژورنالیسم + تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم + راهیابی 5 عکس)
8)      مهران مافی بردبار (2تقدیر هیئت داوران در  بخش عکس رنگی + راهیابی 3 عکس)
9)      وحید قاسمی زرنوشه (مدال جورجیا در بخش سفر+ تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم + راهیابی 7 عکس)

نمایشگاه آثار منتخب در مارس برپا شد.

جشنواره پیچ تری جنوبی : پنجاه و دو عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به عنوان تنها نمایندگان ایران به جشنواره عکس بین المللی پیچ تری جنوبی آمریکا راه یافت. همچنین این عکاسان موفق به دریافت بیست و دو تقدیر هیئت داوران به شرح زیر شدند:

1)     علی سامعی (تقدیر هیئت داوران در  بخش سفر + راهیابی 7 عکس)
2)     محمد اسلامی (3 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 8 عکس)
3)     مهدی منتصری (2تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)
4)     سید علی حسینی فر ( راهیابی 4 عکس)
5)     محمود حیطه (4 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
6)     سعید رضوانیان (5 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 7 عکس)
7)     امیر مافی بردبار ( 5 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 5 عکس)
8)     مهران مافی بردبار (تقدیر هیئت داوران در  بخش عکس رنگی + راهیابی 2 عکس)
9)     وحید قاسمی زرنوشه (تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم + راهیابی 6 عکس)

نمایشگاه آثار منتخب در مارس برپا شد.

جشنواره آتلانتای جنوبی : چهل و چهار عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به عنوان تنها نمایندگان ایران به جشنواره عکس بین المللی آتلانتای جنوبی آمریکا راه یافت. همچنین این عکاسان موفق به دریافت مدال طلای PSA(مقام اول) بخش فوتوژورنالیسم و پانزده تقدیر هیئت داوران به شرح زیر شدند:

1)     محمود حیطه (مدال طلای PSA(مقام اول) بخش فوتوژورنالیسم + 2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش رنگی + راهیابی 6 عکس)
2)     علی سامعی (2 تقدیر هیئت داوران در2 بخش مختلف + راهیابی 9 عکس)
3)     محمد اسلامی (2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 5 عکس)
4)     مهدی منتصری (راهیابی 3 عکس)
5)     سید علی حسینی فر (2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)
6)     سعید رضوانیان ( 4تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف + راهیابی 6 عکس)
7)     امیر مافی بردبار (تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم + راهیابی 5 عکس)
8)     مهران مافی بردبار (تقدیر هیئت داوران در  بخش عکس رنگی + راهیابی 2 عکس)
9)     وحید قاسمی زرنوشه (تقدیر هیئت داوران در  بخش سفر + راهیابی 5 عکس)

نمایشگاه آثار منتخب در آوریل برپا خواهد شد.

(مدال PSA+ راهیابی 4 عکس)