موفقیت کلوپ عکس ایران در جشنواره برزیل align=
هىات داوران چهل و پنجمىن جشنواره جهانى هنر عکاسى برزىل آثار ده عکاس کلوپ عکس ایران را منتخب نمود.
موفقیت کلوپ عکس ایران در جشنواره برزیل

عکس از مصطفی امینی



در این جشنواره که زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی, انجمن عکس آمریکا و جمعی از انجمنهای هنری برزیل برگزار شد

ابوالقاسم قاسمى
علىرضا عطارىانى
مصطفى امىنى
قدىر وقارى شورجه
علىرضا عزتى
بهزاد اىرانى
رضا مىلانى
قادر عاقلى
کلثوم رىاحى
الهام شفىعى


از کلوپ عکس ایران به جشنواره راه یافتند و در مجموع آثار 12 عکاس اىرانى مورد قبول هىات داورى چهل و پنجمىن جشنواره جهانى هنر عکاسى برزىل شده است.

جاوىد تفضلى
محسن باىرام نژاد

نماىشگاه جشنواره جهانى جانز از 15 آگوست سال جارى مىلادى به مدت 20 روز در گالرى "جائو برزىل به نماىش گذاشته خواهد شد.