موفقیت کلوپ فوکوس در جشنواره عکس ترینبرگ اتریش

موفقیت کلوپ فوکوس در جشنواره عکس ترینبرگ اتریش

کلوپ عکس فوکوس تیم مدال طلای بهترین کلوپ عکس دیجیتال در جشنواره عکس ترینبرگ اتریش را در یافت کرد. همچنین دو نفر از اعضای این کلوپ به نام های آقایان محمد رضا معصومی موفق به دریافت مدال طلای بخش “موفقیت” و مهدی رضوی موفق به دریافت مدال طلای بخش ” کودکان جهان” شدند.

عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم در جشنواره عکس اتریش با ۱۹۲عکس حضور یافتند. در دوره قبل این جشنواره هم ۱۴۴ قطعه عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به بخش مسابقه راه یافته بود. این جشنواره به صورت مجموعه جشنواره بوده و شامل ۴ سالن بود (۴ جشنواره مختلف که هرکدام یک سالن نامیده می شود.) و هر سالن توسط داوران متفاوتی داوری می شد.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی FIAP و انجمن عکاسی آمریکا PSA برگزار شده و عکس های راه یافته در آن برای دریافت القاب این انجمن ها محاسبه می شود. یک کتاب ۵ ستاره در ۲۵۶ صفحه و نهایتا از هزار عکس راه یافته با تیراژ محدود چاپ می شود که بی نظیر است. یک نسخه از این کتاب برای تمام شرکت کنندگان ارسال می شود. حداقل قیمت این کتاب ۴۰ دلار است.

این جشنواره در بیست و پنج بخش و به صورت دیجیتال برگزار شد.

 

عکاسان ایرانی راه یافته به این جشنواره عبارتند از:

در بخش آزاد که زیر نظر FIAP و PSA بوده:

در سالن ۱:

محمد رضا معصومی ۴عکس، رضا وهمی ۳عکس،  علی سامعی ۳عکس، علی گرامی فر ۲عکس، سید محمد صادق حسینی ۲عکس، علیرضا ابراهیمی ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، عطیه ودود ۱عکس،محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس، راحیل زارعی ۱عکس، ، سروش نفیسی ۱عکس

در سالن ۲:

محمد رضا معصومی ۴عکس، رضا وهمی ۳عکس،  علی سامعی ۲عکس، علی گرامی فر ۲عکس، سید محمد صادق حسینی ۲عکس،  مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، علیرضا ابراهیمی ۱عکس،  محمد علیپور شهیر ۱عکس، راحیل زارعی ۱عکس، سروش نفیسی ۱عکس، سمانه اکبری ۱عکس

در سالن ۳:

محمد رضا معصومی ۴عکس،، رضا وهمی ۳عکس، علی سامعی ۳عکس، علیرضا ابراهیمی ۱عکس، علی گرامی فر ۱عکس، عطیه ودود ۱عکس،محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس، سید محمد صادق حسینی ۱عکس، سروش نفیسی ۱عکس، سمانه اکبری ۱عکس

در سالن ۴:

محمد رضا معصومی ۴عکس، رضا وهمی ۳عکس، علی سامعی ۲عکس، علیرضا ابراهیمی ۱عکس، علی گرامی فر ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، عطیه ودود ۱عکس، ،محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس، سید محمد صادق حسینی ۱عکس

در بخش موضوعات ویژه که زیر نظر PSA بوده و شامل موضوعات سفر، منظره و عکس نجربی است:

در سالن۱:

محمد رضا معصومی ۴عکس، علی سامعی ۲عکس، رضا وهمی ۲عکس،علیرضا ابراهیمی ۱عکس، بیژن فانی ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، نازیلا عشاق الحسینی ۱عکس، محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس، سروش نفیسی ۱عکس، بیتا رهنما ۱عکس

در سالن ۲:

محمد رضا معصومی ۴عکس، علی سامعی ۲عکس، علیرضا ابراهیمی ۲عکس، رضا وهمی ۲عکس، بیتا رهنما ۲عکس، بیژن فانی ۱عکس، برنا میر احمدیان ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، نازیلا عشاق الحسینی ۱عکس، محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس،

در سالن ۳:

محمد رضا معصومی ۴عکس، بیتا رهنما ۲عکس، رضا وهمی ۲عکس، علیرضا ابراهیمی ۲عکس،  علی سامعی ۱عکس، بیژن فانی ۱عکس، برنا میر احمدیان ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، نازیلا عشاق الحسینی ۱عکس، محمد علیپور شهیر ۱عکس، سروش نفیسی ۱عکس،

در سالن ۴:

محمد رضا معصومی ۴عکس، رضا وهمی ۲عکس،  علی سامعی ۲عکس، علیرضا ابراهیمی ۱عکس، بیژن فانی ۱عکس، برنا میر احمدیان ۱عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۱عکس، محمد علیپور شهیر ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس، سروش نفیسی ۱عکس، بیتا رهنما ۱عکس

در بخش موضوعات ویژه که زیر نظر PSA و یا FIAP نبوده و شامل موضوعات زیر می باشد:

پرتره، آّب، پاناروما، معماری و مناظر، احساسات انسانی، شوخی وطنز، ورزش و حرکت، فصل ها و آب و هوا، جنگل و درختان، کودکان جهان، لذت رنگها، موفقیت، امنیت، شیر، طلوع وغروب، قرمز، تصویر بهترین تعطیلات من، تصاویر شب و نورهای مصنوعی، محیط زیست، طبیعت بی جان، عکس عربی

 

محمد رضا معصومی ۱۲عکس، رضا وهمی ۸عکس، محمد علیپور شهیر ۵عکس، علی گرامی فر ۵عکس،  برنا میر احمدیان ۳عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی ۳عکس،، سروش نفیسی ۳عکس، سید محمد صادق حسینی ۲عکس ، علی سامعی ۱عکس، علیرضا ابراهیمی ۲عکس، بیژن فانی ۱عکس، نازیلا عشاق الحسینی ۱عکس، محمد انصاری ۱عکس زهرا یوسف پور ۴عکس

کاربر مهمان