نشست علمی بررسی  تصویر و تصویر پردازی دیجیتال
با موضوعاتی چون
عکاسی دیجیتال و دیداری شدن الگوی ارتباطی ایرانیان -
آینده تصویر دیجیتال-
عکاسی دیجیتال و استعاره مدرن به مثابه مقاومت-
بررسی کارکردهای عکس در انجمن های مجازی زنانه-
 تجربه حس آمیزی دیدن- شنیدن موسیقی در نرم افزارهای رایانه ای پخش موسیقی-
فتومونتاژ واقع نما و تصویر دیجیتال-
- نشانه شناسی اجتماعی مردانگی در عکس های مطبوعاتی دهه 50 و 60 و تصاویر دیجیتال دهه 80
picu
در تاریخ دوشنبه 14 اسفند 1391، ساعت 14 در فرهنگستان هنر برگزار می شود
اطلاعات تکمیلی در پوستر نشست ( به پیوست) قابل رویت است