نقد عکس (2485)

نقد عکس (2485)

با وجود ناب نبودن ایده چنین ثبتی ، ترکیب بندی مناسب و تخصیص درست فضا ، عکس زیبایی را بوجود آورده که حضور ماهیها زیبایی آن را دوچندان کرده است .

کاربر مهمان