rastani   نقد و بازخوانی عکاسی محسن راستانی از بوسنی ۱۹۹۴  با حضور دکتر مسعود کوثری ، محمود کلاری و حسین نصرت زمان: پنچ شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۸ الی ۲۰ مکان: نشر ثالث زیر پل کریم خان