عنوان نمایشگاه :  آرشیو تعلیق افتتاحیه 13 بهمن ماه 1391. الی 25 بهمن آرشیو    تعلیق مجموعه‌.ای­ ست ثبت شده از نقاط تعلیق، نقاطی که با حضور دائم و مزمن مرگ و نیستی از بدو تولد، آرام آرام در فضای شخصی ما هیئتی سنگین و ناشناخته به خود می‌.گیرند تا به سیاه­چاله ­هایی در کهکشان مانند شوند که همه چیزی را فرومی‌.بلعند. حتی نور نیز نمی­تواند از میدان جاذبه­ ی این حفره­‌.های سیاه بگریزد.   picu.ir     این فضای شخصی انباشته از نقاط تعلیق  هرچند میان «خواست زیستن» وظلم    و عذابی که جهان را آکنده است از یک سو و مرگ و نیستی از سوی دیگر سرگردان است، همواره    بر فضای بیرونش  می­شورد. حصاری نیز به دور خود می‌.کشد و شخصی باقی می‌.ماند؛   فضایی  که مدام با تعاریف نظام­مند بیرونی سر عناد دارد و در این مبارزه خود نیز بناچار  صورتی ناشناخته می­‌.گیرد  و  در آخر تنها ثباتی که می­‌.یابد، ثبات فروریختن است؛ فروریختن مدام جهان­‌.های پیرامونش.