جمعه ۱۹ آبان ۹۱ نمایشگاه عکس حامد قصری با عنوان «نقطه» در گالری احسان افتتاح می‌شود. «نقطه» چهارمین نمایشگاه انفرادی حامد قصری است که در آن ۱۲ عکس سیاه و سفید در ابعاد مختلف را به نمایش می‌گذارد. در مقدمه نمایشگاه آمده است: «هیس! مواظب باشید مبادا حتی کوچک‌ترین صدا خواب پروانه‌ها را آشفته کند...!

می‌چیو مادو

نقطه، آغازین سخن هر چیز ممکن و ناممکنی است، چه در تجسم و چه در ادراک و چه در زبان و چه در بیان و چه در کلام و با هر گفتن و ناگفتن و هر بودن و نبودن، نقطه جایگاه ویژه خود را دارد. در یک صفحه سفید بی‌‌‌نهایت نقطه وجود دارد که بی‌‌‌نهایت انرژی از خود بروز می‌دهد. نقطه‌ها ما را وادار می‌کنند به دیدن و در این دیدن است که تصمیم می‌گیریم، نقاط مورد نظر خودمان را در کجای آن صفحه جای گذاری کنیم تا به مرحله نخستین درک خود از صفحه و البته نقطه برسیم. در واقع در مرحله به مرحله و در ادامه چینش ما این‌‌ همان نقطه‌ها هستند که تحت عنوان عناصر به مغز ما در راست و چپ گذاری و ثقل گذاری یاری می‌رسانند تا به هدف نهایی خودمان در القای تصویر به خود (لذت نهایی درونی خود) برسیم و دیگر آنچه باقی می‌ماند ارتباط بصری از طریق اثر (همراه یا بدون همراه با صاحب اثر) با مخاطب است، مخاطبی که به نقطه‌ها دعوت شده است تا شکل ابتدایی عنصر تصویری را در فرم و شکل و محتوای خود ببیند»

حامد قصری

    افتتاحیه نوزدهم آبان ۹۱ ساعت ۱۶ تا ۲۰ نمایشگاه تا ۱۹ آبان از ساعت ۱۶: ۳۰تا ۲۰ ادامه دارد. گالری احسان، اقدسیه، آجودانیه، ۱۴ شرقی، شماره ۲۲