picu-in-dia   نمایشگاه گروهی عکس «این‌دیا» با همکاری روزبه روزبهانی و حضور آرش حمیدی، مجید سعیدی، روزبه روزبهانی، سحر فدائیان و محمدرضا ماندنی محمودرضا نوربخش از روز جمعه هشتم آبان ماه مدت ده روز در گالری مهروا برگزار می‌شود. در بیانیه‌ی این نمایشگاه به قلم روزبه روزبهانی آمده:
«نگاه عکاس را می‌توان مجموعه‌ای از تجربه زیسته شامل خاطرات و مرور آن در ذهن، مطالعات، شنیده‌ها، دیده‌ها و اندیشه‌هایش دانست که در پی کشف ما به ازای آنها در جهان بیرون است. ترکیبی پیچیده از فاهمه و عینیت که توسط دوربین ثبت می‌شود. شش عکاس با تجارب و نگاه متفاوت در سفری غیر مشترک به سرزمینی واحد، عکاسی کرده‌اند که تنوع عکس‌ها بیانگر نگاه متفاوت هر کدامشان به جهانی یکسان است.»
افتتاحیه : جمعه هشتم آبان ساعت 17 – 21 نمایشگاه تا هجدهم آبان ماه ساعت 17 – 21 برقرار است. گالری مهروا پنجشنبه ها تعطیل است. گالری مهروا :کریم‌خان زند – شهید عضدی – شماره 38 /   88939047