نمایشگاه گروهی عکس با عنوان میان رنگ ها دیدن از تاریخ سوم تا هشتم خردادماه در گالری آپادانا و به نفع کودکان سرطانی در اصفهان برگزار می شود. در این نمایشگاه سی و دو قطعه عکس در ابعاد پنجاه در هفتاد و چهل در شصت به صورت رنگی بر روی دیوار خواهد رفت. موضوع  نمایشگاه مستند اجتماعی ودر حوزه جغرفیایی شبه قاره هند می باشد.اعضای شرکت کننده در این نمایشگاه به ترتیب الفبا عبارتند از حامد  تابعین، آرش حمیدی،احسان کمالی و محمد میرعلایی.   isfahan-india-photo-exhib