تاریخچه کولیها هنوز در اعماق مجادلات به چشم میخورد و چگونگی آن در حاله ای از ابهام بااقی مانده است

طبق دانش مبهم ما درباره کولیها ، این مردم مرموز در اصل در اصل اهل شمال غربی هندوستان هستند و به دلایلی که هنوز مبهم است مجبور به ترک سرزمین خود شده اند . آنها برای اولین بار در قرن دوازدهم در اروپا حضور پیدا کرده اند اما حضور آنها در پرتقال از اواسط قرن پانزدهم بوده است .

شش قرن بعد ، کولیها هنوز احساساتی فوق العاده و تواناییهایی خدایی داشتند و از نقطه نظر اجتماعی آنها اقلیتی قومی هستند که خود را محروم کرده اند یا توسط جامعه ما به حاشیه رانده شده اند .

"دید چادرنشینی" یک پروژه عکاسی مستند است که از نیاز به دانش و تلفیق کردن دیدها ی گوناگون و واقعیتهای زندگی امروزه افراد برخاسته است و رویکرد و چشم اندازی متفاوت از این مردم مرموز فراهم میکند .

مولف ، خوزه ماریا فریرا ، با توجه به عادات ، آداب و رسوم و فرهنگ آنها قصد دارد علاقه خود به این فرهنگ مرموز را بیان کند . لذا بیش از یک سال ، او دوستی نزدیکی را با اعضای این جامعه بوسیله ملاقات کولیها در سه کمپ آنها در Faro فراهم کرد .

احساسات ، حالات و عادات از طریق دوربین او به چشمان وروح او سرریز شده است . دنیایی گمشده مملو از ژستهای آشنا که حال را به گذشته پیوند میدهد . رابطه آنها با ریشه و سرزمینشان ، خنده بچه ها در حال بازی در علفزارها و خلق دوباره آداب و رسوم کهن ، حضور یک فرهنگ همیشگی را یادآوری میکند .