پییر لی بلانک Pierre Leblanc سینماگر و عکاسی بلژیکی است که ساکن فرانسه می باشد. او بسیار آرام و منسجم پروژه هایی را مینویسد و به تصویر میکشد . در این مجموعه تصویری با موضوع تبعیض در زندانی به تصویر کشیده شده مانند زندانی از باور و تفکر و او سعی کرده ده ها مدل تبعیض را از قانون و مذهب و جنسیت را در این زندانها به نمایش بگذارد.