Arash hamidi site-picu     جلسه نشست نگرشی برانتخاب عکس سه شنبه ۲۹اردیبهشت در مجتمع  فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان برگزار شد. مطالب این ورکشاپ به موضوع «نگرشی برانتخاب عکس و جشنواره های عکاسی » اختصاص داشت. در این جلسه سه ساعته ، «آرش حمیدی»، مطالبی دررابطه با ارزش تصاویر و نوع انتخاب و ارائه آن در عرصه های مختلف بیان کرد. محورهای مطرح شده در جلسه : مسیر و سرنوشت یک تصویر ابزارها و شیوه های ارائه ذائقه بین المللی تصویر مجموعه عکس و جایگاه نمایش آن فراخوان و حضور زاویه نگاه و ثبت تصاویر کلید هایی برای انتخاب فنون مانند داوران دیدن این کارگاه به دعوت کانون عکس اصفهان برگزار گردید.     arashhamidi-picu   isfahanworkshop