هدف این کنفرانس رسیدن به یک دیدگاه میان رشته ای عکاسی است که در مورد مسائل شهری، اسناد و مدارک و روش های خلاق اخیر متمرکز می باشد. مهلت ارسال چکیده ها تا  6 بهمن 1391 (25 ژانویه  2013) است. این کنفرانس از تاریخ  23 تا 25 خرداد 1392 (13 تا 15 ژوئن2013) در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.   سایت کنفرانس