گنجینه خلیج فارس عنوان نمایشگاه عکس هنرمند جوان رزاق عبیدى است که از ١٠ الى ١٣ اردیبهشت در گالرى سوره حوزه هنرى بوشهر برگزار مى شود. عکس هاى این نمایشگاه گنج بزرگ ما بوشهرى ها را به نمایش مى گذارد. گنجى که با وجود ارزش هاى منحصربفرد فرهنگى-تاریخى از دید ما پنهان مانده است. هر روز از کنار آن عبور مى کنیم ولى فقط ظاهر فرسوده و تخریب شده اش را مى بینیم. این گنج فرسوده و تخریب شده به ویرانه اى تبدیل شده و ما براى نابود شدن به حال خود رهایش کرده ایم. بافت تاریخى بوشهر بدون اغراق گنجینه بزرگى است که نه تنها براى ما بوشهرى ها بلکه همچون هر اثر تاریخى دیگر براى تمام جهانیان ارزشمند است.   picu   رزاق عبیدى در اقدامى ارزشمند عکس ها را به نفع زلزله زدگان دشتى به فروش گذاشته است. بافت تاریخى بوشهر نیز همچون یک شهر زلزله زده است که ویرانه اى از آن باقى مانده است. زلزله فاجعه اى است که در چند ثانیه رخ مى دهد و به دلیل تخریب ناگهانى مورد توجه قرار مى گیرد و هرکس در حد توان خود به کمک آسیب دیدگان مى شتابد. متأسفانه زلزله در بافت تاریخى بوشهر مستمر و در طى ده ها سال رخ داده و همچنان هم ادامه دارد. این تخریب ویرانگر بدلیل اینکه در مدت زمان طولانى بوجود آمده از نگاه ها پنهان مانده است. بافت قدیم بوشهر همچون هر شهر زلزله زده اى نیازمند کمک همه ما است. همه ما مى بایست به شهر زلزله زده خود کمک کنیم. نمایشگاه گنجینه خلیج فارس به کمک آسیب دیدگان دو زلزله آمده است. عکس هاى او از بافت قدیم بوشهر ضمن فرهنگ سازى و آشنا نمودن ما با این گنج بزرگ تاریخى به کمک این بافت زلزله زده آمده است و از سوى دیگر با اختصاص عواید فروش این عکس ها به کمک آسیب دیدگان زلزله دشتى رفته است.