جاده با رویکرد طبیعت؛ وقتی به این موضوع فکر می کنم، حس رفتن، حرکت، دیدن مناظر اطراف جاده و افق جاده در ذهنم تداعی می شود.

اگر قرار بود عکس حاضر را بدون در نظر گرفتن علم به موضوع نگاه کنم، چه چیزی می دیدم: جاده ای پر پیچ و خم، نور جاده که تداعی کننده حرکت ماشین ها است، نور انعکاس یافته در کوهستان اطراف جاده، هیئت دره و کوهستان در نمای کلی عکس، رد نور ستارگان که گواهی از زمان و حرکت است،کمی ابر در دوردست و نور ضعیف در مرز افق کوهستان و آسمان که نشانی از مبداء و یا مقصد دارد. همگی این موارد خاطره سفرهایی را در ذهن می آورد، که از پنجره اتومبیل در هنگام شب، جاده، طبیعت اطراف و ستارگاه را رصد می کنیم.

با تشکر از آقای محمد امین علم صاحب پور که با استفاده از تکنیک و جایگیری مناسب، عکس زیبایی را ثبت کردند. در کنار این عکس، عکسهای آقایان نیما مقیمی، سعید حسن عباسی و امیر عنایتی درخشان هستند.

کاربر مهمان